Projekt ima za cilj jačanje lokalnih organizacija civilnog društva za prevenciju i rješavanje kriznih situacija, s fokusom na poboljšanje sigurnosti zajednice. Inovativna aplikacija razvijena u sklopu projekta omogućuje brzu i učinkovitu komunikaciju između službi civilne zaštite i volontera, a Dubrovnik je postao prvi grad u Hrvatskoj s označenim javnim prostorima za evakuaciju građana u slučaju potresa.

Cilj projekta je osnaživanje lokalnih OCD-ova za aktivnosti prevencije i saniranja uzroka i posljedica krize u radu s njihovim krajnjim korisnicima. Inovativan pristup ovom problemu reflektira se i na osjećaj sigurnosti šire zajednice. Ovaj je projekt nužan zbog postizanja boljeg im efikasnijeg doprinosa OCD-ova u krizama te zbog bolje organizacije rada na terenu prilikom istih.

Povećanje razina kvalitete upravljanja kriznim situacijama, te pružanje jasnih informacija civilnom sektoru na koji način postupati i voditi brigu o građanima nakon krize. Na ovaj se način osigurava preventivno djelovanje u pogledu krize te se uspostavljaju konkretni programi i planovi za takve situacije. Aktivnosti su potpuno relevantne u odnosu na identificirane probleme i potrebe zajednice. Inovativna aplikacija koja je proizašla iz projekta predstavlja iskorak prema brzoj i učinkovitoj komunikaciji između službi civilne zaštite i njihovih članova i volontera.

Ciljna skupina su OCD-ovi s područja DNŽ koje je potrebno osnažiti za djelovanje tijekom i poslije krize. OCD-ovi se bave aktivnostima koje ne podrazumijevaju vježbe za krize zbog čega razina sigurnosti njihovih korisnika nije na dovoljno visokoj razini. 2020. godina obilježena je brojnim krizama koje su u fokus stavile još veću potrebu za samoorganizacijom i daljnjim napredovanjem kriznog menadžmenta.

U sklopu projekta znakovima su označene prihvatne javne zone u slučaju potresa u Dubrovnik te je prvi grad u Hrvatskoj s označenim prihvatnim mjestima na javnoj površini za evakuaciju građana u slučaju potresa.

Program: ESF

Odobrena sredstava: 66.104,22 EUR